Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden nutribullet.nl

Inhoud

Artikel 1 – Definities. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer. 

Artikel 3 – Toepassingsgebied. 

Artikel 4 – Het aanbod. 

Artikel 5 – De overeenkomst. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht. 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping. 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht.

Artikel 9 – Het product. 

Artikel 10 – Garantie. 

Artikel 11 – Levering en uitvoering. 

Artikel 12 – Recht van reclame. 

Artikel 13 – De prijs. 

Artikel 14 – Betaling en betalingsvoorwaarden. 

Artikel 15 – Overmacht. 

Artikel 16 – Klachtenregeling. 

Artikel 17 – Geschillen en toepasselijk recht. 

  

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OmniChannel Group B.V. die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Contactinformatie:
Vestigingsadres: De Langkamp 6, 3961 MS Wijk bij Duurstede Nederland.

Klantenservice: service@nutribulletretail.com 
Telefoonnummer: 0900-0935 (lokaal tarief)
Informatie: info@nutribulletretail.com  
Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:45 uur en vrijdag tot 16.00 uur. Zaterdag en zondag gesloten.

KvK-nummer: 32147114

 

Artikel 3 – Toepassingsgebied

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer, elke transactie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand word gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden  toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige  omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

  

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De geretourneerde producten mogen niet werkelijk gebruikt of beschadigd zijn.
 3. De producten kunnen alleen geretourneerd worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en dienen voldoende gefrankeerd en verzekerd te zijn. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor artikelen die tijdens het transport van de consument naar de ondernemer vermist of beschadigd raken.
 4. De bewijslast dat de consument tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de bedenktermijn, rust bij de consument.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

o die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

o die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

o die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

o die snel kunnen bederven of verouderen;

o waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt  waarop de ondernemer geen invloed heeft;

o voor losse kranten en tijdschriften;

o voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Indien de bedenktermijn conform lid 2 is uitgesloten, wordt de overeenkomst geacht gesloten te zijn op de 2e dag volgend op de datum vermeld op de factuur.

 
Artikel 9 – Het product

 1. De consument zal het product enkel en alleen gebruiken voor het doel waarvoor het gekocht is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is.
 2. De ondernemer behoudt nadrukkelijk de eigendom van het product voor, hetzij voor zichzelf, hetzij voor een derde, totdat de consument alle verplichtingen uit alle met de ondernemer gesloten overeenkomsten is nagekomen. Onder verplichtingen wordt verstaan de verplichting tot betaling van de koopprijs, alsmede eventuele betalingsverplichtingen ten aanzien van rente, kosten en/of schadevergoeding.
 3. De consument zal al het nodige doen om het eigendomsrecht van de ondernemer of een derde te beschermen. De consument zal de ondernemer onverwijld op de hoogte stellen van enige daad waardoor het eigendomsrecht zou kunnen vervallen of worden beperkt.
 4. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden, in eigendom over te dragen of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.
 5. Voor het geval dat de ondernemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de consument reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan de ondernemer om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De consument dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete € 1.000,- per overtreding, alsmede een boete gelijk aan € 500,- voor elke dag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door de ondernemer, voortduurt, onverminderd het recht van de ondernemer volledige schadevergoeding te vorderen.

  

Artikel 10 – Garantie

 1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel garandeert de ondernemer de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten gedurende een termijn van één jaar na de factuurdatum.
 2. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening – waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken – worden overgelegd.
 3. De garantie houdt in dat het product gerepareerd of vervangen zal worden indien dit niet beantwoordt aan de overeenkomst. Indien reparatie of vervanging niet mogelijk is of  niet van de ondernemer gevergd kan worden, staat het de consument vrij de overeenkomst te ontbinden.
 4. De garantietermijn wordt door een reparatie door de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen derde gedurende de in lid 1 genoemde  termijn noch vernieuwd, noch verlengd.  De garantie vervalt indien de consument gedurende de in lid 1 genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan of vervanging van de geleverde producten verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande toestemming van de ondernemer.
 5. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken of schade zijn ontstaan door: ‐ ondeskundige montage – ondeskundige inbouw – ondeskundige behandeling – ondeskundige toepassing – het nalaten van deugdelijk onderhoud – het gebruik van de geleverde producten voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van deze producten vallen. Evenmin vallen onder de garantie opzettelijk of door slordigheid ontstane beschadigingen.
 6. Voor (onderdelen van) producten welke niet door de ondernemer zelf zijn vervaardigd, verleent de ondernemer dezelfde garantie als haar leverancier op deze producten aan haar verleent, echter met een maximum van de in lid 1 genoemde termijn en met dezelfde restricties als genoemd in de leden 2, 3, 4 en 5.
 7.  Ingeval van gebreken geconstateerd binnen de bedenktermijn dient de consument het  product te retourneren binnen de bedenktermijn, onder mededeling van het gebrek. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de bedenktermijn, dient de consument binnen 14 dagen na vaststelling van het gebrek een klacht in te dienen conform artikel 16.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en verlies van een product tijdens het vervoer naar de consument is voor de ondernemer. Nadat het product door of namens de consument in ontvangst is genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de consument over.

 

Artikel 12 – Recht van reclame

 1. Het aan de ondernemer toekomend recht van reclame vervalt niet eerder dan wanneer consument alle verplichtingen uit alle met de ondernemer gesloten overeenkomsten is nagekomen. Onder verplichtingen wordt verstaan de verplichting tot betaling van de koopprijs, alsmede eventuele betalingsv
  Om je beter van dienst te kunnen zijn gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies kunnen wij en derde jouw internetgedrag op onze site volgen. Hierdoor kunnen we advertenties tonen die relevant zijn voor jou en kun je informatie delen via social media. Als je verder gaat dan gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord gaat. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina